ﻣﺼﺮﻑ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻭ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ

۰۳ مهر

ﻣﺼﺮﻑ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻭ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ

 

ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﭘﯽ ﺑﺮﺩﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ NO ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻭ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ . ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ NO ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .
ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭﺍﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ، ﻫﻢ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺛﺮ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺁﺭﮊﯾﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪ NO ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺪﺍﺯﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ، ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺷﺪ .
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﻭ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ – ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ – ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﺩﯾﮑﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺨﺮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﯾﻪ NO ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ NO ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .
ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﻭ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺯﯾﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ۸ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ۱۷ ﺗﺎ ۱۹ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﺯﻥ ﺁﻧﻬﺎ ۶۸ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ۳ ﮔﺮﻡ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﮏ ﮔﺮﻡ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺧﻮﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ . ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ، ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍ ۳ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ۸ ﻫﻔﺘﻪ ، ﮔﺮﻭﻫﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ۲ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ، ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ؛ ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ، ﮔﺮﻭﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺩﺭﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ
ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ NO ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺣﺎﻭﯼ ۳ ﮔﺮﻡ ﺗﺎ ۵ ﮔﺮﻡ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺻﺒﺢ ، ۳۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻭ ۳۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ۵۰۰ ﺗﺎ ۱۰۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﺁﺭﮊﯾﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﯾﻪ NO ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ
ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ NO ﭘﻤﭙﺎﮊ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻋﻀﻠﻪ ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺠﻢ ، ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ.

دلیل برای مصرف کردن BCAA

۰۳ مهر

۵دلیل برای مصرف کردن

BCAA

 

– بی سی ای ای کمک به ترویج دستاوردهای عضلانی مینماید:

هنگام مصرف این امینو اسیدها توسط روده جذب شده و مستقیم وارد کبد میشوند. سپس کبد تصمیم میگیرد با توجه به نیاز بدن قبل از مصرف هر چیزی از آنها استفاده نماید . اگر بدن نیاز به انرژی داشته باشد کبد آنها را برای تامین سوخت عضلات تجزیه نموده و برای ترمیم و ساخت عضله مهیا میسازد. بی سی آی ای توسط کبد بطور مستقیم در اختیار بافت های عضلانی قرار میگیرد.
از نظر سنتز پروتیینی لوسین برای تحریک رشد بسیار با ارزش است. در واقع لوسین استارت موتور در روند رشد عضلانی است .
همچنین طبق تحقیقات بی سی آی ای باعث ترشح هر دو هورمون انسولین و هورمون رشدGH میشود و حاصل آن افزایش حجم عضلانی و قدرت و کاهش درصد چربی بدن است .
و نیز مصرف بی سی آی ای باعث کاهش سطوح کورتیزول میباشد. این هورمون کاتابولیک در رابطه با سطوح تستسترون و تخریب عضلانی میباشد.
جرعه جرعه نوشیدن بی سی آی ای حین تمرین میتواند به کاهش تخریب ماهیچه ها و افزایش سرعت ریکاوری کمک نماید.

۲- بی سی ای ای کمک به از دست دادن چربی بیشتر:

با مصرف بی سی آی ای میتوان چیزی فراتر از ساخت عضله را انجام داد. لوسین و ایزولوسین میتوانند نقش عمده ای در از دست دادن چربی ها ایفا کنند.
اولین مطالعات در سال ۱۹۹۷ بر روی کشتی‌گیران رقابتی صورت گرفت . این افراد با داشتن رژیم کم کاری و مصرف بی سی آی ای درصد چربی بیشتری خصوصا در دور کمر نسبت به سایر ورزشکاران که از دارو نما استفاده کرده بودن از دست داده بودند.
همچنین مطالعات در برزیل نشان داد مصرف ۶ هفته مکمل لوسین همراه با یک رژیم کم کالری باعث از دست دادن چربی زیادی شد.
همچنین محققانه ژاپنی کشف کردن .تک اندام.افرادی که از مکمل ایزولوسین همراه با رژیم چربی بالا استفاده کردند چربی بیشتری از دست دادند نسبت به افرادی که رژیم غذایی کم چرب تر و بدون مصرف این مکمل را داشتند.
ایزولوسین قادر به فعال کردن گیرنده های خاص را دارد که موجب افزایش چربی سوزی میشود. ژن ‌PPARs قادر به مهار ذخیره چربی میباشد. با افزایش فعالیت این ژن در بدن میتوان بدن را تشویق به سوزاندن چربی بیشتر نمود و با کاهش فعالیت این ژن افزایش ذخیره چربی در بدن صورت خواهد گرفت.

۳- کمک به افزایش سطح انرژی و به تاخیر انداختن خستگی در بدن:

به دلیل دسترسی اسان BCAA توسط فیبرها عضلانی به راحتی میتواند منبع سوخت فوری به ویژه در جلسه تمرینات شدید قرار گیرد.
والین نقش کلیدی در تامین انرژی برای تمرینات دارد.
در طول تمرین مقادیر زیادی تریپتوفان از مغز گرفته شده و در آنجا تبدیل به ۵HTP سروتونین تبدیل میشود. بالا رفتن سروتونین این پیام را به مغز میدهد که بدن خسته شده است.که میتواند به کاهش قدرت عضلات و استقامت بیانجامد.

والین باعث میشود که تریپتوفان کمتر به مغز ورود پیدا کند و تریپتوفان کمتر باعث تولید سروتونین کمتر میشود و در نتیجه اجازه میدهد عضلات نیروی بیشتری را در طول تمرین صرف نمایند و دیرتر خسته شوند.

۴- افزایش سیستم ایمنی بدن:

داشتن تمرینات شدید و همچنین اعمال کاهش در رژیم غذایی کالری باعث تضعیف سیستم بدن میگردد. مصرف بی سی آی ای موجب افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن پس از ورزش میگردد. همچنین طبق تحقیقات برای کاهش ابتلا به سرماخوردگی و آنفلوآنزا نیز موثر میباشد

۵- بی سی ای ای باعث افزایش طول عمر میگردد.

محققان ایتالیایی با مطالعه بر روی موشها اخیرا دریافتن به موش هایی که این مکمل داده شده بود طول عمر بیشتری به دلیل فعالیت ژن طول عمر SIRT1 در حدود ۱۲ درصد مشاهده گردید.

میان وعده عالی برای بدنسازان

۰۳ مهر

هفت میان وعده عالی برای بدنسازان

 

حدود ۶ وعده کوچک می باشد.

البته مصرف همین ۶ وعده فقط برای آنهایی که شاغل شان بدنسازی است

ودرطول روز فقط تمرین می کنند، غذا می خورند ومی خوابند میسرمی شود،

اما برای افرادی که شاغلند مصرف بیش از ۳ الی ۴ وعده گاهی به امری غیر ممکن بدل می شود.

ادامه

غذایی که بدنسازان باید از آنها استفاده کند

۰۳ مهر

۱-تخم مرغ:

در طول تمام دوران بدنسازی از دیروز تا به امروز یکی از بهترین منابع پروتئینی قابل دسترس بوده است.این ماده غذایی سرشار از پروتئین با کیفیت بالا، را می توان در هر زمان و مکانی مصرف کرد. هر دوبخش سفیده و زرده تخم مرغ غنی از پروتئین می باشند،

ادامه