داشتن عضلات شکم بزرگ

۰۳ مهر

داشتن عضلات شکم بزرگ

۱- زمان کاردیو:

اساسی ترین نکته در مورد نمایان سازی عضلات شکم خود از بین بردن لایه چربی روی پوشش شکمی است. ۳۰تا ۴۵ دقیقه تمرینات هوازی سه تا چهار بار در هفته برای شروع عالی است. بدیهی است اگر شما هوازی بیشتری داشته باشید نتایج سریعتر بوجود خواهد آمد.
بنابراین تمرینات هوازی بهینه من پنج تا شش روز به مدت ۴۵ دقیقه می در هفته است، حفظ ضربان قلب خود در کحدوده ۱۳۰-۱۴۰ ضربه در دقیقه باشد.

ادامه