اشتباه رایج در تمرینات ساق پا

۰۳ مهر

اشتباه رایج در تمرینات ساق پا

 

اشتباه ۱: انجام تمرینات ساق بعد از اتمام تمرینات پا

بسیار شبیه به دلتوئید پشتی در روز شانه، عضله ساق اغلب نادیده گرفته شده و درست زمانی که خسته هستید و در آخر تمرین انرژی بسیار ناچیزی برایتان باقی مانده روی این عضلات کار میکنید.
اگر شما خواهان رشد بیشتر هستید باید عضلات ساق پای خود را از ابتدای تمرینات پشت پا و یا سینه هنگام استراحت بین ست ها انجام دهید.

هر چه شما انتخاب می کنید، نکته این است اطمینان حاصل شود که عضلات ساق خود را با انرژزی تمام تمرین میدهید.

اشتباه ۲: محدود تکرارها به تعداد ۱۰ الی ۱۵

شما با انتخاب وزنه های سبک تر و انجام تکرارهای بیشتر از جمله ۳۰ تکرار و حتی ۶۰ تکرار و یا در حد ناتوانی باعث میشه که تحریک بیشتر برای رشد این عضله صورت بگیره و این یعنی پمپ بیشتر!

اشتباه ۳: تمرین دادن عضله سولئوس و گاستروکنمیوس فقط با یک تمرین

عضله ساق شما از چند عضلات ساخته شده است. گاسترو شما ماهیچه ای است که سر داخلی و خارجی غضله ساق را تشکیل میدهد. هنگامی که شما تمرینات ایستاده ساق پا را انجام میدهید، کار با عضلات گاسترو انجام می شود.

سولئوس از سوی دیگر که به طور مستقیم زیر گاسترو قراردارد.عضلات سولئوس هنگام انجام تمرینات ساق پا با زانو خم شده و در پوزیشن نشسته فعال می شود.

بنابراین با علم به این شما هم باید ساق پا ایستاده را انجام دهید و هم ساق پا نشسته. هر کدام برای قسمت خاصی هستن.

هنگامی که عضلات بیشتری را فعال کنید، شما رشد بیشتری را مشاهده خواهید کرد.

اشتباه ۴: استفاده از وزنه های بیش از حد سنگین

اگر چه استفاده از وزنه های سنگین به رشد عضلات کمک میکند. کاملا موافق هستم! با این حال، استفاده از وزنه های خیلی سنگین فقط به غارت دستاوردهای شما میگردد.

اگر شما از وزنه بیش از حد استفاده کنید، تعداد تکرارهایتان کمتر و انقباض سخت در عضلات صورت میگیرد. استفاده از وزنه بیش از حد باعث تقلب در وزنه زدن نیز میشود و همین امر به درست تمرین کردن و فشار صحیح آوردن ضربه میزند.

اشتباه ۵: ناقص انجام دادن قسمت انقباضی و سریع انجام دادن قسمت کششی

درست مانند هر عضله دیگر،عضله ساق با بالا آمدن در انقباض کامل، فشاری عمل میکند، و هنگام پائین آمدن یک کشش کامل انجام می شود.
هنگام انقباض سخت زمان بالا آمدن است که در آن رشد واقعی رخ می دهد.
هنگامی که شما در بالا هستید، انعطاف پذیری عضلات، سخت است.

شما باید بالا آمدن و انقباض را کامل انجام دهید و بعد به آرامی به حالت اولیه باز گردید و قسمت کشش باید به کندی صورت گیرد.

اشتباه ۶: قراردادن نامناسب وضعیت انگشتان و پنجه پا

بعضی ها با کج نمودن و زاویه دار نمودن پاها به سمت داخل و خارج سعی در فشار آوردن به سر داخلی و خارجی عضلات ساق مینمایند.
اما با قرار دادن سمت انگشتان پا به مستقیم جلوی خود فشار به سر داخلی و خارجی به اندازه هم خواهد بود.

تمرین سخت برای عضلات ساق پا

۰۳ مهر

تمرین سخت برای عضلات ساق پا

 

هرچند عواملی وراثتی و ژنتیکی نقش بسیار مهمی را در توسعه و رشد عضلات را بازی میکنند, شما میتوانید آنرا کنترل و با سعی و تلاش آنرا تغییر دهید, همیشه تکنیک ها، ترفندها، و راه های جدیدی برای مقابله با ژنتیک وجود داشته.

این تمرینات یک راه عالی برای آزمایش و بهبود این عضله میباشد :

ادامه

ﻣﺼﺮﻑ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻭ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ

۰۳ مهر

ﻣﺼﺮﻑ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻭ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ

 

ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﭘﯽ ﺑﺮﺩﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ NO ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻭ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ . ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ NO ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .
ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭﺍﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ، ﻫﻢ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺛﺮ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺁﺭﮊﯾﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪ NO ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺪﺍﺯﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ، ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺷﺪ .
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﻭ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ – ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ – ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﺩﯾﮑﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺨﺮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﯾﻪ NO ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ NO ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .
ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﻭ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺯﯾﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ۸ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ۱۷ ﺗﺎ ۱۹ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﺯﻥ ﺁﻧﻬﺎ ۶۸ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ۳ ﮔﺮﻡ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﮏ ﮔﺮﻡ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺧﻮﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ . ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ، ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍ ۳ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ۸ ﻫﻔﺘﻪ ، ﮔﺮﻭﻫﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ۲ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ، ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ؛ ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ، ﮔﺮﻭﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺩﺭﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ
ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ NO ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺣﺎﻭﯼ ۳ ﮔﺮﻡ ﺗﺎ ۵ ﮔﺮﻡ ﺁﺭﮊﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺻﺒﺢ ، ۳۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻭ ۳۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ۵۰۰ ﺗﺎ ۱۰۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﺁﺭﮊﯾﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﯾﻪ NO ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ
ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ NO ﭘﻤﭙﺎﮊ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻋﻀﻠﻪ ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺠﻢ ، ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ.

داشتن عضلات شکم بزرگ

۰۳ مهر

داشتن عضلات شکم بزرگ

۱- زمان کاردیو:

اساسی ترین نکته در مورد نمایان سازی عضلات شکم خود از بین بردن لایه چربی روی پوشش شکمی است. ۳۰تا ۴۵ دقیقه تمرینات هوازی سه تا چهار بار در هفته برای شروع عالی است. بدیهی است اگر شما هوازی بیشتری داشته باشید نتایج سریعتر بوجود خواهد آمد.
بنابراین تمرینات هوازی بهینه من پنج تا شش روز به مدت ۴۵ دقیقه می در هفته است، حفظ ضربان قلب خود در کحدوده ۱۳۰-۱۴۰ ضربه در دقیقه باشد.

ادامه

اشتباهی که باعث محدویت در رشد ساق پا می شود

۰۳ مهر

اشتباهی که باعث محدویت در رشد ساق پا  می شود

 

اشتباه ۱: انجام تمرینات ساق بعد از اتمام تمرینات پا

بسیار شبیه به دلتوئید پشتی در روز شانه، عضله ساق اغلب نادیده گرفته شده و درست زمانی که خسته هستید و در آخر تمرین انرژی بسیار ناچیزی برایتان باقی مانده روی این عضلات کار میکنید.
اگر شما خواهان رشد بیشتر هستید باید عضلات ساق پای خود را از ابتدای تمرینات پشت پا و یا سینه هنگام استراحت بین ست ها انجام دهید.

هر چه شما انتخاب می کنید، نکته این است اطمینان حاصل شود که عضلات ساق خود را با انرژزی تمام تمرین میدهید.

اشتباه ۲: محدود تکرارها به تعداد ۱۰ الی ۱۵

ادامه

دلیل برای مصرف کردن BCAA

۰۳ مهر

۵دلیل برای مصرف کردن

BCAA

 

– بی سی ای ای کمک به ترویج دستاوردهای عضلانی مینماید:

هنگام مصرف این امینو اسیدها توسط روده جذب شده و مستقیم وارد کبد میشوند. سپس کبد تصمیم میگیرد با توجه به نیاز بدن قبل از مصرف هر چیزی از آنها استفاده نماید . اگر بدن نیاز به انرژی داشته باشد کبد آنها را برای تامین سوخت عضلات تجزیه نموده و برای ترمیم و ساخت عضله مهیا میسازد. بی سی آی ای توسط کبد بطور مستقیم در اختیار بافت های عضلانی قرار میگیرد.
از نظر سنتز پروتیینی لوسین برای تحریک رشد بسیار با ارزش است. در واقع لوسین استارت موتور در روند رشد عضلانی است .
همچنین طبق تحقیقات بی سی آی ای باعث ترشح هر دو هورمون انسولین و هورمون رشدGH میشود و حاصل آن افزایش حجم عضلانی و قدرت و کاهش درصد چربی بدن است .
و نیز مصرف بی سی آی ای باعث کاهش سطوح کورتیزول میباشد. این هورمون کاتابولیک در رابطه با سطوح تستسترون و تخریب عضلانی میباشد.
جرعه جرعه نوشیدن بی سی آی ای حین تمرین میتواند به کاهش تخریب ماهیچه ها و افزایش سرعت ریکاوری کمک نماید.

۲- بی سی ای ای کمک به از دست دادن چربی بیشتر:

با مصرف بی سی آی ای میتوان چیزی فراتر از ساخت عضله را انجام داد. لوسین و ایزولوسین میتوانند نقش عمده ای در از دست دادن چربی ها ایفا کنند.
اولین مطالعات در سال ۱۹۹۷ بر روی کشتی‌گیران رقابتی صورت گرفت . این افراد با داشتن رژیم کم کاری و مصرف بی سی آی ای درصد چربی بیشتری خصوصا در دور کمر نسبت به سایر ورزشکاران که از دارو نما استفاده کرده بودن از دست داده بودند.
همچنین مطالعات در برزیل نشان داد مصرف ۶ هفته مکمل لوسین همراه با یک رژیم کم کالری باعث از دست دادن چربی زیادی شد.
همچنین محققانه ژاپنی کشف کردن .تک اندام.افرادی که از مکمل ایزولوسین همراه با رژیم چربی بالا استفاده کردند چربی بیشتری از دست دادند نسبت به افرادی که رژیم غذایی کم چرب تر و بدون مصرف این مکمل را داشتند.
ایزولوسین قادر به فعال کردن گیرنده های خاص را دارد که موجب افزایش چربی سوزی میشود. ژن ‌PPARs قادر به مهار ذخیره چربی میباشد. با افزایش فعالیت این ژن در بدن میتوان بدن را تشویق به سوزاندن چربی بیشتر نمود و با کاهش فعالیت این ژن افزایش ذخیره چربی در بدن صورت خواهد گرفت.

۳- کمک به افزایش سطح انرژی و به تاخیر انداختن خستگی در بدن:

به دلیل دسترسی اسان BCAA توسط فیبرها عضلانی به راحتی میتواند منبع سوخت فوری به ویژه در جلسه تمرینات شدید قرار گیرد.
والین نقش کلیدی در تامین انرژی برای تمرینات دارد.
در طول تمرین مقادیر زیادی تریپتوفان از مغز گرفته شده و در آنجا تبدیل به ۵HTP سروتونین تبدیل میشود. بالا رفتن سروتونین این پیام را به مغز میدهد که بدن خسته شده است.که میتواند به کاهش قدرت عضلات و استقامت بیانجامد.

والین باعث میشود که تریپتوفان کمتر به مغز ورود پیدا کند و تریپتوفان کمتر باعث تولید سروتونین کمتر میشود و در نتیجه اجازه میدهد عضلات نیروی بیشتری را در طول تمرین صرف نمایند و دیرتر خسته شوند.

۴- افزایش سیستم ایمنی بدن:

داشتن تمرینات شدید و همچنین اعمال کاهش در رژیم غذایی کالری باعث تضعیف سیستم بدن میگردد. مصرف بی سی آی ای موجب افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن پس از ورزش میگردد. همچنین طبق تحقیقات برای کاهش ابتلا به سرماخوردگی و آنفلوآنزا نیز موثر میباشد

۵- بی سی ای ای باعث افزایش طول عمر میگردد.

محققان ایتالیایی با مطالعه بر روی موشها اخیرا دریافتن به موش هایی که این مکمل داده شده بود طول عمر بیشتری به دلیل فعالیت ژن طول عمر SIRT1 در حدود ۱۲ درصد مشاهده گردید.

میان وعده عالی برای بدنسازان

۰۳ مهر

هفت میان وعده عالی برای بدنسازان

 

حدود ۶ وعده کوچک می باشد.

البته مصرف همین ۶ وعده فقط برای آنهایی که شاغل شان بدنسازی است

ودرطول روز فقط تمرین می کنند، غذا می خورند ومی خوابند میسرمی شود،

اما برای افرادی که شاغلند مصرف بیش از ۳ الی ۴ وعده گاهی به امری غیر ممکن بدل می شود.

ادامه

غذایی که بدنسازان باید از آنها استفاده کند

۰۳ مهر

۱-تخم مرغ:

در طول تمام دوران بدنسازی از دیروز تا به امروز یکی از بهترین منابع پروتئینی قابل دسترس بوده است.این ماده غذایی سرشار از پروتئین با کیفیت بالا، را می توان در هر زمان و مکانی مصرف کرد. هر دوبخش سفیده و زرده تخم مرغ غنی از پروتئین می باشند،

ادامه