کلچی آپارا

مربی یک

کلچی آپارا
هنگامی که شما می‌خواهید دوره بدن سازی خود را شروع کنید باید اصل پارتو را در نظر داشته باشید.این اصل می‌گوید که ۸۰% نتیجه به دست آمده حاصل ۲۰% تمرینات شما می‌باشد..سایت تک اندام.به عبارتی دیگر از تمام برنامه تمرینی شما تنها ۲۰% آن ۸۰% نتایج به دست آمده شما را رقم خواهد زد.به جز افرادی که کاملا در ابتدای مسیر بدن سازی خود هستند برای بقیه آن ۸۰% دیگر تمرینات اثری نخواهد داشت.
برای اینکه از این ۲۰% تمرینات خود نهایت استفاده را ببرید باید از حرکات چند مفصلی در تمرینات خود استفاده کنید.حرکات چند مفصلی که به حرکاتی گفته میشود که در طول تمرین دو یا چند گروه عضلانی را تحت فشار قرار میدهند بسیار بهتر از حرکات تک مفصلی هستند.حرکات چند مفصلی باعث ترشح بیشتر هورمون‌های رشد نسبت به حرکات تک مفصلی میشوند.شما همیشه از برنامه‌هایی که حول محور حرکات چند مفصلی قرار دارند نتایج بهتری را دریافت خواهید کرد.